top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עפרי יוסף אזולאי
משחקי ילדים
קובי לוי וז'ק למור
מנחים:

הקולקציה שלי עוסקת בטשטוש הגבולות המיניים במרחב הביתי. מרחב זה אמור להיות מוגן כשהיחס בין מבוגרים לילדים הוא ברור ומוסד.

הקולקציה עוסקת בהפיכת התפקידים הטבעיים ובמתח בין מה שגלוי למה שמוסתר. היא מביאה לידי ביטוי את השילוב הבעייתי בין עולמות המבוגרים לבין עולמות הילדות. הקולקציה עוצבה מכותנות וטקסטילים ממוחדשים תוך שילובי רקמה וחריזה.

צילום תמונות סטודיו: ניר שטיינברג

bottom of page