top of page
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
היילי ארסקוט
MORNING GLORY
גיל-לי אלון קוריאל
מנחה:

הפרויקט שלי עוסק בלקות הראייה שלי בעין שמאל בשם “Morning Glory Syndrome”,

לקות הפוגעת בהתפתחות עצב הראייה, אני לא רואה בעין שמאל מלידה.

בפרויקט אני מציגה את הקושי והתמודדות שמלווים אותי מילדות ועד היום, בחרתי להשתמש בתבנית המנדלה שהחזרתיות שלה והמבנה העגול שמאפיין אותה מתכתבים עם מבנה האישון, כל מנדלה שאיירתי מתארת קושי אחר.

דרך איור הסיטואציות, הפכתי את העין הלא מתפקדת לפעילה, למספרת סיפור.

החוויה האישית שלי בתהליך הלמידה בויצו הייתה להראות שלמרות המגבלה והקושי אפשר להצליח במה שרוצים ואוהבים.

bottom of page