top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
אחיעד לוי
פרויקט ש.ק.ל (שטחים וקרקעות לדיור בר השכרה)
אדר׳ שמואל גרוברמן
מנחה:

הפרויקט מציע פתרון חלקי למשבר הדיור בישראל.
הפרויקט מציע לבנות דיור בר השגה על גגות מבני ציבור כדי לחסוך בעלויות הקרקע. 
הפרויקט התפתח והבשיל להתמודדות עם המפגש בין אוכלוסיה חדשה לאוכלוסיה וותיקה, כאשר המרחב הציבורי הפתוח והמבונה משמש לחיבור ביניהם. כל זאת תוך שמירה וחיזוק
ה- DNA השכונתי הקיים.

bottom of page