top of page
  • social icons-mail
תום וייל
חיי מדבר
פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו
מנחה:

החיים בבדידות המדבר, בו תנאי האקלים הקשים מעצבים את חיי היומיום ומקצינים את הצרכים האנושיים והאקולוגיים הבסיסיים ביותר, מתבטאים באורח חיים המסתמך על יחסי גומלין שבין המערכת הכוללת לבין משאבים מקומיים והאפשרויות הטמונות בחיבורם. סינרגיה זו היא בבסיס הגילוי וחשיפת הקשרים הטבעיים והאנושיים שמגדירים את המרחב ומאפיינים את זהותו. 

 

הפרויקט בוחן עקרונות הנלמדים מהמערכת האקולוגית הטבעית של מדבר הנגב הישראלי יחד עם תובנות חברתיות הייחודיות לחיי מדבר ומציע חשיבה מחודשת על הקשר שבין קהילה ומקום בעיר ירוחם. הפרויקט מציע מודל אורגני ופרקטלי הנשען על תכונות מנגנוני הישרדות בטבע ומציע אורח חיים מקיים הנותן ביטוי מהותי וסטרוקטוריאלי להזדמנויות הטמונות בעצמאות, בקשרים אנושיים, בשיתופי פעולה מקומיים ובהשתלבות במרחב הסובב.  

bottom of page