top of page
  • social icons-mail
שיר שירוני
התחדשות מרקמית
אדר' אמיר שהם
מנחה:

לפי תוכניות עתידיות, מיועד מרכז העיר רמלה לעבור התחדשות עירונית שעיקריה: שמירה על 'שמורת נוף', הרחבת האזור המסחרי והכפלת שטחי המגורים. אולם התוכניות העתידיות אינן מתחשבות במצב הקיים ובמצב ההיסטורי של העיר העתיקה ברמלה. ההתחדשות שאני מציעה היא התחדשות מרקמית, היוצרת סביבה מגוונת המכילה שכבות מהעבר, נשענת על עקרונות בנייה היסטוריים ומשתלבת בתוך הסביבה הקיימת. הפרויקט עוסק אפוא בשילוב סביבה היסטורית ברקמת עיר מתחדשת. עתירת היסטוריה ובעלת אופי ייחודי, תוך שילובה בבנייה החדשה.

bottom of page