top of page
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
רונית קולקה
מקצב השהייה
אדר' אמיר שהם
מנחה:

הפרויקט עוסק ביצירת תחושת שייכות של האדם למרחב הציבורי ולמקום. מיקומו בדרך יפו בחיפה מאפשר לפעול במספר אופנים:
בקנה המידה העירוני- ע״י תכנון דרך יפו כרחוב עמוק, המקושר לשכונות הצמודות אליו.

בקנה המידה המקומי -ע״י  בחינת המקצב העירוני של דרך יפו ויצירת חצרות במקצבים ורמות אינטימיות שונות, המהוות מקום שהייה וצפייה.

הרצון לפעולה זו הגיע מהמחשבה על קצב החיים המודרני בעידן הדיגיטלי בו אנו חיים אשר נהיה מורכב ומהיר מבעבר. כך גם בעיר המודרנית המהירה, שמתפתחת ומסגלת למודרניזציה נוצרו בה מרחבים כמו חניונים גדולים, כבישים סואנים ומרחבים ציבוריים שיוצרים מצבי ניכור לאדם.

bottom of page