top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
דניאל דהרי
חזרה אל ה'עיר'
אדר' עמי שנער ואדר' אמיר שהם
מנחים:

בכל עיר קיימת מורשת טבעית ומאפיינים הייחודיים רק לה. אזורים אורבניים היסטוריים הינם מקור לגאווה, לזהות מקומית ולייחודיות עירונית המשקפים את הפעילות האנושית בזמן ובמרחב. חשיבותו של המרחב ההיסטורי בשנים האחרונות גוברת לאור הרצון בחברה שוויונית ואינדיווידואליות המוביל לתכנון מרחבים אחידים ונטולי זהות. 

מתוך הכרה בדינאמיות העירונית ובתהליכי התפתחותה כלפי חוץ, עולה השאלה מהו תפקידו של המרחב ההיסטורי כיום במערך העירוני, האם הוא ניתן להגדרה מחודשת? 

הפרויקט נולד מתוך מבט על העיר אשקלון וחלקיה. הפרויקט ידון בחשיבותה של שכונת מגדל, באשקלון, תוך בחינת תפיסת המקום על מרכיביו הפיזיים, התכנוניים והערכיים ומציע פרשנות מחודשת לשילובה מחדש במרחב העירוני.  

bottom of page