top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
נירוז חסן
FROM GREY TO BLUE
אדר' עמי שנער
מנחה:

בשנת 2065 אוכלוסיית מדינת ישראל תעמוד על 15.8 מיליון תושבים לפי התרחיש הנמוך של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. הערים המרכזיות תגדלנה ואיתן מצוקת דיור, פקקים, עומס תשתיות, זיהום אוויר, אלימות והזדקנות האוכלוסייה. השאלה היא האם הסביבה תישאר כמות שהיא אחרי 40 שנה?

האם כיום אדריכלים ומתכננים מתייחסים באופן ראוי לנושא האקולוגיה ולמערכות האקולוגיות כשמתכננים בית, שכונה או עיר? 

 

הפרויקט שלי "FROM GREY TO BLUE", המתמקד במפרץ חיפה, מדגיש את חשיבות האקולוגיה כחלק בלתי נפרד מתחום התכנון בכל קנה מידה. הפרויקט בוחן את האפשרות להטמיע אקולוגיה עירונית בפיתוח ובתכנון הערים, באמצעות חקירת האינטראקציה בין האדם והמרחב העירוני לאקולוגיה העירונית. מטרת הפרויקט היא הפחתת הנזק הנגרם לסביבה, שיקומה ויצירת מערכת אקולוגית אחידה: עירונית וטבעית. 

bottom of page