top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
נעמה בינמו
שינוי קבוע
פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו
מנחה:

הקיבוץ מעגן מיכאל, הכפר ג'סר א-זרקא והיישוב קיסריה, הם רצף ארועים מרחביים ייחודיים המייצגים את אבני היסוד בחברה הישראלית. הגבולות שביניהם, והגבולות הפנימיים של כל אחד מהם, יצרו את ההפרדה והגדירו את  אפשרויות ההתפתחות במרחב.

האם כל אחד מהם הוא מערכת נפרדת? או שניתן להתייחס אליהן כתתי מערכות בתוך מערכת גדולה? האם המרחב הסובב מכיל אותם או שהם אותו?

פרויקט זה מבקש לבחון שאלה זו בראי המערכת, על כל מורכבותיה וגווניה, הטומנת בחובה הזדמנויות לייצר מערכות יחסים, בין הקבוע למשתנה. בין רצף הסיטואציות ישנם צירים, מוקדים ומרחבים, נכסים היסטוריים, אקולוגיים, תרבותיים, טבעיים ומלאכותיים, היוצרים רשת מאפשרת כבסיס לפתוח מרחבים ציבוריים.

bottom of page