top of page
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
גרגורי קושנירסקי
LIMBO
אדר' שמואל גרוברמן
מנחה:

מטרת העל של הפרויקט היא ליצור מקום היודע לנתק מהנחות יסוד כובלות וליצור סביבה מכילה היודעת לקבל דעות קצה ולזקק ערכים משותפים ע"י חיבור בעזרת צרכים משותפים. ליצור סביבות מזמינות לשיח משותף ויכולת לקבלת האחר.

עבודה זו עושקת בואדי אל ג'מאל כמקרה בוחן לאזור חיץ בין תרבויות ושכונות , אשר המאפיינים הפיזיים שלו יוצרים אפשרות למקום היודע לנתק מהנחות יסוד כובלות וליצור סביבה מכילה היודעת לקבל דעות קצה ולזקק ערכים משותפים ע"י חיבור בעזרת צרכים משותפים.

לצד ההתפתחות הערים , ושינויי האקלים נוצרה לה בעיה אשר חוצה מגזרים ותרבויות והיא בעיית הנגר העירוני. אני רואה זאות כהזדמנות לחיבור ועל ידי עירוב שימושים. ניתן ליצור סל כלים מבניים הידעו להתמודד אם הנגר ובד בד ליצור  מקומות היודעים לפתוח פתח לדיאלוג ,חיבור ואף מתח.

bottom of page