top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
גל פרפיניאל
MIND THE GAP
אדר' יורם פופר
מנחה:

הפרויקט בוחן כיצד ניתן לחולל תהליכי התחדשות עירונית על ידי חידוש ושימוש במרחבי הביניים המוזנחים בעיר.
המרחב הבין בנייני נוצר בדרך כלל מתוך דרישה של תקנות הבניה, המחייבות שמירת מרחק בין מבנים. עם זאת, מרחבי הביניים האלה נחשבים לרוב למעין שארית עירונית ריקה שנולדת כתוצר לוואי של תהליך התכנון העירוני והמבני. במקרים רבים, בעיקר בשכונות מוחלשות, מרחבים אלה נותרים ללא שימוש ומצבם המוזנח גורע מאיכות החיים בשכונות בהן הם נמצאים.
בשנים האחרונות עלתה המודעות בקרב מתכנני ערים ואדריכלים בארץ ובעולם לפוטנציאל שבשימוש המרחבים הבין בניינים לטובת שיקום העיר ושיפור מצבה החברתי, כלכלי ואקולוגי.
הסביבה בה בחרתי לעסוק בפרויקט, אזור שוק תלפיות, היא סביבה בעלת ערך אדריכלי היסטורי ואינה מתאימה לתהליכי ההתחדשות העירונית הנפוצים היום. הפרויקט מאפשר התחדשות עירונית שנובעת דווקא מהנגטיב, "הריק", של המרחב העירוני הבנוי, על ידי פיתוח מרחבי הביניים והנגשתם לעיר ולאנשיה.

bottom of page