top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
שיר אוחנה
המבדיל
קובי לוי וז'ק למור
מנחים:

יחסי דתיים- חילונים הם אחד מגורמי המתח הראשיים בהוויה היהודית והישראלית ויוצרים לא פעם מחלוקות בחברה.

מתוך מערכת היחסים האישית שלי וההתקרבות לדת בחרתי לעסוק במתח שבין דת ויהדות- לחילוניות ובחיבור בין עולמות הקודש והחול.

בתהליך המחקר עסקתי בנושא ה'מדים' של הקבוצות השונות בחברה ובסממניה. דת היא כינון מערכת אנושית של חוקים וכללים המבוססת על האמונה. השימוש במדים בדת הוא רוחני במהותו- המדים משמשים כלוח ריק. קהילות החסידים נהגו, עוד מראשית תקופת החסידות, להקפיד על שימור מלוא הלבוש היהודי המסורתי, ובכך לייחד עצמם בצורה ניכרת מן הגויים. היהדות החרדית תופסת את השמרנות בלבוש כחלק מאידיאל של התבדלות ושמירת מסורת.

בקולקציה השתמשתי בפריטים אייקונים מהעולם החרדי בשילוב פרטי הג'ינס האייקוני המייצג בעיני את המדים של העולם המערבי. מטרת הקולקציה להפשיט פריטים אלו ממשמעותם המקורית ולנסח זהות אישית, מפגש ולהצביע על המשותף.

צילום תמונות סטודיו: תיאה פרנק

bottom of page