top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
שרה שלה
גלגול נשמות
שאול אהרוני
מנחה:

גלגול נשמות אינה רק אמונה העוברת מדור לדור אלא תופעה על טבעית שעדיין קיימים לה עדויות חיות בחברה הדרוזית.

זו תופעה שהתחילה ביוון העתיקה על ידי אפלטון והפכה עם הזמן לפילוסופיה.

ערך הנשמה הוא אחד העקרונות הבסיסיים שעליהם גדלתי, הגוף הוא רק קליפה גשמית חסרת ערך, לעומת נפש האדם המכילה את כל הידע והרגש.

האדם והרוח.

 

בקולקציה אני בודקת את נושא גלגול הנשמות שנמצא בבסיס האמונה של העדה הדרוזית.

הרגע בו הגשמי והרוחני נפרדים, והנשמה תעבור מגוף של אדם אחד לגוף אחר.

הדגמים מתפרקים, הופכים ממחויטים לקלים וזורמים עם הגוף.

צילום תמונות סטודיו: תיאה פרנק

bottom of page