top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
אורן מרקל
עץ ללא שורשים
גיל-לי אלון קוריאל
מנחה:

הפרויקט עוסק בתחושת אי שייכות למקום מגורים. סיפור על נוודות והסתגלות למקום חדש. הפרויקט נשען על סיפורי האישי, גדלתי בארצות הברית להורים מהגרים, חשתי שונות בסביבה בה גדלתי. המעבר והעליה לארץ היו מלווים בציפיה לתחושת שייכות למקום, מול ההתמודדות של עולה חדשה עם פערים תרבותיים והסטיגמות המלוות אותן .

bottom of page