top of page
  • social icons-mail
חנין סאיג
הכנסייה כמרחב דמוקרטי עירוני
אדר' יורם פופר
מנחה:

הפרויקט בוחן את הגבולות והשימוש בכנסייה עירונית, תוך התמקדות בכנסיית הבשורה בנצרת המהווה מונומנט דתי ועירוני בולט מאוד, המשתרעת על פני שטח רב, אולם מנותקת מהעיר וחסומה בגדרות מכל הצדדים.

נצרת היא עיר צפופה, חסרת שטחים פתוחים ודלה במרכזים קהילתיים לתושבים. הפרויקט מציע לפתוח את הכנסייה לקהילה, כך שגם התושבים, גם אנשי הכנסייה וגם הצליינים ישתמשו בשטחיה. המעבר לכנסייה, המייצגת את התרבות, יערך דרך רחוב פאולוס, הרחוב המסחרי, וממנה לשוק, הנטוש כיום. הפרויקט מציע אפוא טיול עירוני. בד בבד, במרחבים מתחת לכנסייה, השימוש יותר לאנשי הכנסייה ולצליינים בלבד.

bottom of page