top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ינינה רוחלנקו
עיר | יער
פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו
מנחה:

בעידן האנתרופוקן (Paul J. Crutzen 2000) דרך הערים וההתיישבויות ניתן לזהות את ההשתלטות האקטיבית של האדם על הסביבה הטבעית וניצול מקסימאלי של משאבי הטבע סביב העיר. פרויקט הגמר שלי דן בנושא הממשק עם הטבע -  על כל ערכיו, על ההתמודדות עם קו השקה זה עד היום ויחד עם ביקורת על תכנית עתידית להתרחבות שכונות מערביות בחיפה על חשבון הטבע. הפרוייקט מציע אלטרנטיבה אשר בוחנת את המאפיינים השונים של השיפולים החיפאיים לומדת ומציבה את הזהות הגאולוגית של חיפה בחזית חדשה. 

הטופוגרפיה, הגאולוגיה והצורניות הכה מזוהות עם חיפה יוצגו בפרויקט ככלי תכנוני ובאמצעות קווי הגובה והצמדות לדופן הבניינים הקיימת יוגדר מרחב עירוני חדש  אשר יקבע את קו הפסקת הבינוי העירוני.

bottom of page