top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ליין רשיד
שכונת חליסה
אדר' עמי שנער
מנחה:

הפרויקט עוסק בשכונת חליסה בחיפה.

שכונת חליסה כיום היא שכונה פריפרית חיפאית, המנותקת מהעיר על ידי כביש נחל הגיבורים וטופוגרפיה הררית. השכונה מאופיינת באוכלוסיה קשת יום, בפעילות עבריינית רבה, ומתגוררות בה לא מעט ממשפחות השייכות לארגוני פשע. בשכונה שטחים נטושים רבים, המהווים פוטנציאל לפעילות עבריינית.

בפרויקט אני מטפלת בשטחים הרקים על ידי הוספת פוקציות ציבוריות וצירי מדרגות ומעברים המחברים בניהם. אני מתמקדת בשטח ההפקר בין העיר לשכונה. הפרויקט מציע הקמת בינוי חדש המגשר בין השכונה לעיר, שצורתו נובעת מהבינוי הישן שהיה בשכונה. בינוי זה מעודד בטיחות באמצעות השגחה ושליטה בשטחים המטופלים.

bottom of page