top of page
  • social icons-mail
מורג אבירם
זהות מקומית
אדר' שמואל גרוברמן
מנחה:

לכל מקום קיימים המאפיינים הייחודים לו. מאפיינים אלה משפיעים על זהותו של המקום ושל יושביו, ויוצרים קהילות מקומיות ייחודיות. ערכים אלו, כגון קהילתיות, הליכתיות, סולידריות, גובה המבנים, חתך הרחוב, רוחב הרחוב, ביטחון ותחושת שוויון, מאותגרים בחלוף השנים באמצעות הציפוף העירוני. ציפוף זה משנה אופיו של מקום, ולעתים מהווה גורם הרסני להזדהותם של תושבים עם סביבתם הקרובה. כך נוצרים הפרברים הגנריים משוללי הייחוד ההולכים ומכסים את ישראל.

קריית חיים המערבית נבנתה כ "אוטופיה עירונית" וערכית המבוססת על ערכיה של תנועת העבודה. הפרויקט עוסק באיכויות האדריכליות הקיימות במקום, אותן אנו בוחרים להנציח כדי לשמר משהו מרוח המקום, בתהליך הציפוף ההכרחי בסביבה העירונית.

bottom of page