top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עדן שהואן
עראבה – בין צמיחה לזהות
אדר' שמואל גרוברמן
מנחה:

המודרנזציה והציפוף הגיעו לכפרים הערביים, אך ללא הפתיחות המנטלית הנדרשת להטמעת סדר אורבני הכרחי חדש. הקשר הקמאי העמוק של הפלאח לאדמתו גרם לכך שהצמיחה של המארג הבנוי בערים ובכפרים הערביים ממשיכה להתפתח בצורה בלתי מתוכננת ואקראית בעוד שתכניות מתאר שנוצרו עבור יישובים אלה לא התאימו לאוכלוסייה ולתרבותה. נוצר פער ואי תיאום בין תכנון מבוסס תפיסה מערבית לבין מאפיינים ייחודיים של היישוב הערבי שהתפתח אורגנית.

הפרויקט מבקש לבחון כיצד ניתן לתכנן עבור האוכלוסייה הערבית בישראל, החושבת ומתנהגת במונחים 'חקלאיים' ודוגלת בבנייה ורנקולרית ואקראית.

"עראבה – בין צמיחה לזהות " הוא פרויקט שמתמקד בסוגיות הנוגעות לתהליך האורבניזציה של הערים הערביות בישראל. הפרויקט הוא מציע בנייה מרקמית חדשה שתאפשר התחדשות וצמיחה עירונית דרך מערכת תכנון גמישה, פתוחה ודינאמית לגידול ובנייה של שכונות בצורה מותאמת סוציו-דמוגרפית, ומבוססת על הקודים של המערכת המסורתית.

 בפרויקט מוצגים כללים פשוטים, הנגזרים מאדריכלות המגורים הערבית המקומית, מאורח החיים האותנטי ומההתפתחות האורגנית של היישוב לאורך ציר הזמן. כללים אלה משמשים לבניית טיפולוגיה חדשה, שיכולה להתאים את עצמה לכל מקום נתון, שמאפשרת בניה משותפת על אדמות בבעלויות שונות ובזמנים שונים, תוך הקפדה ושמירה על חלוקת האדמה ההיסטורית.

bottom of page