top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עפרי גולן
קול העיר
אדר' אמיר שהם
מנחה:

העיר דינמית ומשתנה. לאורך השנים, היא עוברת תהליכים דמוגרפיים, חברתיים ומבניים המשפיעים על התפתחותה. שכונות מזדקנות הן חלק מהנוף העירוני בערים רבות בארץ והחייאתן מעלה מגוון שאלות ובעיות.

הפרויקט עוסק בהתחדשות מרכזה הותיק של אור יהודה, ומנסה לייצר זהות מקומית מחודשת על ידי הגדרה ברורה יותר של מרכז העיר, יצירת מגוון עירוני ושילוב עבודה עם מגורים, תוך שיפור והתאמה למרחב הקיים. הפרויקט מתייחס למגוון תהליכים עתידיים בעיר, ביניהם ההתחברות לרכבת הקלה והמטרו ובנייה מסיבית בעיר ובסביבתה, ומבקש לשמור על ערכים חברתיים בסביבה הקיימת, המרכיבים את זהות המקום. כמו כן, הפרויקט מתמודד אקוסטית עם קרבת השכונה לאחד ממסלולי ההמראות ונחיתות של שדה התעופה בן גוריון, אשר מייצר נזקי רעש וזיהום המשפיעים על השכונה ותושביה ברמה היומיומית.

bottom of page