top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ודים צ'באק
מראה עקומה | KRIVOE ZERKALO | MIRROR LESS
ראובן קופרמן
מנחה:

הפרויקט שלי עוסק במדיום הצילום ובודק את גבולותיו. זוהי עבודה של חיפוש גבולות, של עצמי ושל המדיום. אני משלב דימויים שלי ושל אחרים, תצלומים ישירים ומעובדים וקולאז' אנלוגי ודיגיטלי, כדי לפרק ולהרכיב מחדש את הדימוי הצילומי.

בכל העבודות נוכחת השתקפות, באופן ישיר או מרומז, כמעין מראה מעוותת למציאות החיצונית והפנימית מלאות הניגודים. בהתאם, העבודות בנויות על ניגודים בין טכנולוגיה וטבע, ממשות ופיקציה, פיגורציה והפשטה, עומס וריק. כל אלה מדגימים את האקלקטיות ואת גבולותיהם המשתנים של המדיום ושל האדם. 

bottom of page