top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
סוהייר ח'ורי
עאאיד
ראובן קופרמן וערן חדד ברק
מנחים:

זכות השיבה היא זכות לגיטימית לכל אדם שעזב את ביתו מכורח הנסיבות או נעקר ממנו אל מחוץ לגבולות מולדתו. בסרט  ״עאאיד״ אני מנסה להנגיש לציבור היהודי את הנרטיב הפלסטיני שהוכחש והושתק במשך 74 שנים, דרך סיפורו האישי של עאאיד, שמשפחתו נעקרה ב-1948 מכפר מעלול לכפר יפיע ולא הורשו לשוב.

״עאאיד״ היא טרגדיה אנושית המייצגת סיפורם של פלסטינים מערים שונות ומ-533 כפרים שחלקם נעקר אל מחוץ לגבולות המולדת והפכו לפליטים במחנות פליטים במדינות השכנות, וחלקם האחר הפכו לפליטים במולדתם.

המיסה שנערכת מידי שנה ביום השני לחג הפסחא שואפת לשמירת הקשר בין אנשי הכפר מוסלמים ונוצרים, ובאופן סימבולי מגלמת את השיבה לכפר ולו לשעות ספורות.

bottom of page