top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
מאי הלוי
250 מילים ראשונות לילדות
פרופ' טרי שרויאר
מנחה:

תרבות הדיאטה נובעת מסט אמונות שלתוכן גדלנו, לפיהן רזון ומראה חיצוני עולים בחשיבותם על בריאות ורווחה אישית. היא כל כך אינטגרלית בתרבות שבה אנו חיים וחיות, שלפעמים קשה בכלל לשים לב אליה. רציתי להציג ולהמחיש אותה ואת השפעותיה השליליות דרך בחינת השפה היומיומית שבה אנו מדברות ומדברים – השפה העברית. בחרתי ליצור ספר לילדות בסגנון "מילים ראשונות" ובו 250 מילים שמדברות את תרבות הדיאטה וזאת כדי לשים דגש על הציפייה החברתית מבנות ונשים להתיישר לפי קודים תרבותיים אלו זו כבר מגיל אפס.

bottom of page